Unionrn club là cộng đồng Câu doanh nhân được thành lập bởi Phạm Văn Nam, Cộng đồng các doanh nhân đã từng tham gia các chương trình huấn luyện về kinh doanh và đầu tư bất động sản cùng Phạm Văn Nam

>